Dokumentumtár

Dokumentumtár

Az alábbiakban legfontosabb dokumentumainkat találhatók meg. A címre kattintva itt, az oldalon olvashatók, a letölthető változat formátuma pdf, és egy új ablakban nyílik meg.  A feltöltés folyamatos 🙂

I. Adományozási dokumentáció       letölthető változat

II. Egyesületi alapszabály           letölthető változat

III. Belépési nyilatkozat – csak letölthető változat,kattintással elérhető

ADOMÁNYOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről,

az
cím:
adószám:
cégjegyzékszám:
bankszámlaszám:
a továbbiakban: Adományozó,

másrészről,
a Tudás-Fészek Egyesület
cím: 2030 Érd, Felső u. 123.
adószám: 18205530-1-13
bír. nyilv.tart. szám: 01-02-14230
közhasznúsági szervezetté
minősítésének száma: 14.Pk.60.981/2010/2

Az Egyesületnek adott támogatás, az adóalapból levonható.

A továbbiakban Adományozott között, az alábbi feltételek szerint:
1. Adományozó ……………………. Ft-ot azaz …………………… forintot adományoz az Adományozottnak.
2. A pénzbeli adományt átutalja az Egyesület K & H Bank Zrt-nél vezetett
10403136-50526585-78761005 számú elszámolási számlájára.
3. Adományozó az adományával hozzá kíván járulni az Egyesület közhasznú tevékenység folytatásához szükséges épület korszerűsítésének megvalósításához.*
A támogatás elsősorban ………………………………………………………………
használható fel.*
4. Adományozó kijelenti, hogy az adománya révén semmiféle vagyoni előnyhöz nem jut.
5. Adományozott az adományt köszönettel elfogadja.
A szerződő felek a jelen megállapodást ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőnek találták, és azt helybehagyólag aláírták.

Dátum: ……………………………………………….

………………………………………. ……………………………………….
adományozó adományozott

*a kívánt cél beírandó.


IGAZOLÁS
a ………… évi támogatásról

A támogatás jogosultjának
neve: Tudás-Fészek Egyesület
székhelye: 2030 Érd, Felső u. 123.
adószáma: 18205530-1-13
közhasznúsági fokozata: közhasznú

A támogatás célja: Adomány ……………………………………………..
céljára

A támogatás összege: ………………………… Ft azaz …………………………………….. forint, ebből tartós adományozási szerződés alapján kapott támogatás adóévi összege : ………………….. Ft azaz …………………………….. forint.

A támogató
neve: ……………………………………….
székhelye: …………………………………………………
adószáma: …………………………………………..

Jelen igazolást a társasági adóalap megállapítása céljából – a társasági adóról és osztalék-adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7.§ (1) bekezdés z) pontjában foglalt csökkenő tétel érvényesítéséhez – adtam ki.

Kelt: …………………………………………………

p.h.

……..…………………………………………..
elnök


NYILATKOZAT
………………….. évben kapott támogatással összefüggésben

Alulírott, a támogatásban részesült
(szervezet neve) Tudás-Fészek Egyesület
(szervezet székhelye) 2030 Érd, Felső u. 123
(szervezet adószáma) 18205530-1-13

képviselőjeként nyilatkozom, hogy a szervezetnél a juttatás adóévében – a ….. évben – a vállalkozási tevékenységnek az adózás előtti eredménye a juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív.

Jelen nyilatkozatot a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 3. számú melléklete „A” fejezetének 13. pontjában foglaltak alapján tettem.

Kelt: …………………………………………………

p.h.

……………………………………………………
elnökII. EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

A Tudás-Fészek Egyesület
módosításokkal egybeszerkesztett
Alapszabálya

1. Általános rendelkezések

Az egyesület neve: Tudás-Fészek Egyesület
(továbbiakban Egyesület)
Az egyesület székhelye: 2030 Érd, Felső u. 123.
Az egyesület levelezési címe: 2030 Érd, Csíz u. 18.
A szervezet működési területe: Magyarország, azon belül Érd és vonzáskörzete

Az Egyesület célja:

Az Egyesület támogatást kíván nyújtani a kiskorúak integrált és inkluzív szemléletű ellátását, gondo-zását, oktatását lehetővé tévő elméleti és gyakorlati pedagógiai feladatokhoz.

Ezen belül főbb célkitűzések:

a) Alternatív- és/vagy gyógypedagógiai, integráló és inkluzív szemléletű pedagógiai program létrehozása és alkalmazása
b) Gyermekek napközbeni ellátása
c) Alap- és középfokú oktatási intézmények létrehozása és működtetése, szak- és művészeti képzés,
d) A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű és beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyermekek integrált nevelése, oktatása
e) A különleges képességű gyermekek tehetséggondozása
f) Érdekvédelem; a gyermekek és a veszélyeztetett társadalmi csoportok jogainak védelme
g) Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának, kulturális célok megvalósításának támogatása; művészeti intézmények, művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése
h) Egészséges életmód, egészségvédelem és szabadidősport támogatása

2. Az Egyesület tevékenysége

Egyéb jogszabályok alapján állami, vagy önkormányzati feladatként megjelölt, ezért közhasznú tevékenységek:

2.1. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások, ellátások nyújtása az 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 14.§.(1)-(3), 15.§. (2) b) alapján; (a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 23. §. (5) 11. pont szerint önkormányzati feladat)
2.2. Köznevelési intézmény alapítása és fenntartása (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2.§.(3) bek. alapján állami feladat)
2.3. Nevelés, oktatás: gyermekek, fiatalkorúak nevelése, oktatása, fejlesztése (2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 4.§.(1) a)-u) pontjai alapján állami feladat)
2.4. Óvodai ellátás (2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 23. §. (5) 10. pont alapján önkormányzati feladat)
2.5. Kulturális tevékenység; kulturális örökség megóvása, közösségi művészeti önszerveződések létrehozása és fenntartása, közösségi kulturális események, rendezvények szervezése (1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a)-b). bekezdés alapján önkormányzati feladat)
2.6. Családsegítés (2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről 1-6. §. alapján állami feladat)
2.7. A gyermekek és a veszélyeztetett társadalmi csoportok jogainak védelme (2011. évi CXI. törvény az alapvető jogok biztosáról 2. §. (1)-(5) pontjai alapján állami feladat)
2.8. Az egészséges életmód és a szabadidősport feltételeinek megteremtése; gyermek- és ifjúsági sport, valamint a fogyatékosok sportolási lehetőségeinek támogatása (a 2004. évi I. tv. a sportról 49. § c)-e) pontok alapján állami feladat)

Egyéb tevékenységek

2.9. Az Egyesület a céljaival összefüggően, másodlagosan vállalkozási tevékenység folytatására jogosult, közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve; gazdálkodása eredményét nem osztja fel, kizárólag jelen Alapszabályban meghatározott céljainak megvalósítására fordítja.
2.10. Az Egyesület, mint független szervezet, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A választásokon országgyűlési vagy önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, mások által állított vagy független jelöltként induló képviselőjelöltet nem támogat.
2.11. Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhet, működésének, szolgáltatása igénybevételének módját, beszámolóit székhelyén, illetve a http:/www.tudasfeszek.hu című honlapján is közzéteszi.
2.12. Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében közvetlenül adományokat gyűjt és közvetetten adománybevételre irányuló tevékenységet végez, melyek nem járhatnak az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. Az Egyesület a közvetlen adománygyűjtőt írásbeli meghatalmazással látja el. Az adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.

3. Az egyesület tagsági formái, keletkezése, megszűnése

3.1. Az Egyesület tagjai magánszemélyek, jogi személyek, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei lehetnek. Az Egyesületnek rendes tagjai vannak.
3.2. Rendes tag az a természetes személy, vagy az a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) az Egyesület céljaival egyetért, az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezően elfogadja, nyilatkozik belépési szándékáról és azt az Egyesület vezetőségéhez eljuttatja.
3.3. Rendes tag felvételéről az Elnökség határoz, a belépési nyilatkozat benyújtását követő elnökségi ülésen, legkésőbb két hónapon belül. Elutasítás esetén fellebbezni írásban a következő Taggyűléshez lehet, melyre 30 naptári nap áll a csatlakozni kívánó rendelkezésére.
3.4. A nem magánszemély tagok a jogaikat, illetve kötelezettségeiket a bejegyzett képviselőik útján gyakorolhatják, illetve teljesíthetik.
3.5. A tagdíjat az egyesület Taggyűlése állapítja meg, mértékének módosítása is a Taggyűlés hatáskörébe tartozik.
3.6. A tagság megszűnik: kilépéssel, törléssel, kizárással, elhalálozással, továbbá jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén annak jogutód nélküli megszűnésével.
3.7. Az Egyesület tagja kilépési szándékát az Egyesület elnökének jelenti be, írásban, a lemondó nyilatkozatot az Elnök köteles átvenni és hitelesíteni. Ennek alapján a következő elnökségi ülésen az Elnökség a tagot törli a nyilvántartásából. A tagsági viszony a bejelentés napjával egyidejűleg megszűnik.
3.8. Az éves tagdíj új tag esetén belépés napjától számított három hónapon belül, legkésőbb december 1.-ig esedékes, egyébként az adott év március 31.-ig kell befizetni. A tagdíj készpénzben rendezendő. Kilépő tag a befizetett tagdíjából visszatérítésre nem tarthat igényt. A tagságról való lemondás a tagot terhelő vagyoni kötelezettség teljesítése alól nem mentesíti. Tagdíjfizetési késedelem esetén az Egyesület elnöke – 30 nap elteltével – írásban felszólítja a tagot kötelezettsége teljesítésére. Ennek eredménytelensége esetén – ha a tagdíjhátralék 90 napot meghaladó mértékű – törlési indítványt tesz az Elnökség felé.
3.9. Törlés esetén a tagság, valamint az Egyesületben viselt tisztség megszűnik.
3.10. A tag kizárása az Alapszabályban foglalt Fegyelmi Szabályzat előírásainak megfelelően történhet.

3.11. Az Egyesület Fegyelmi Szabályzata

Fegyelmi eljárás indítandó a tag ellen, ha
a) az Egyesület céljait veszélyeztető tevékenységet folytat,
b) az Egyesület tekintélyét rombolja
c) ha tagsági kötelezettségeit huzamos ideig nem teljesíti, azaz
d) a Taggyűlésen nem vesz részt és igazolható módon nem menti ki magát
e) önként vállalt feladatait vagy kötelezettségét nem teljesíti és ezzel anyagi kárt okoz.

A fegyelmi vétségekről az Elnökség a tag számára a tudomásra jutásról számított 5 napon belül tértivevénnyel ellátott ajánlott küldeményként írásbeli figyelmeztetést küld. A figyelmeztetésben közölni kell a taggal szemben felmerült fegyelmi oko(ka)t, és fel kell hívni a figyelmét arra, hogy a közöltekre az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásos észrevételt tehet az Elnökség felé, melyet az eljárás során figyelembe vesznek. Amennyiben a tag a figyelmeztetés hatására sem pótolja mulasztását, vagy változtat viselkedésén, tevékenységén, a fegyelmi eljárás a tag kizárására kell, hogy irányuljon.

A tag kizárásával jár különösen:
a) ha viselkedésével tartósan rombolja az Egyesület jó hírnevét
b) ha tartósan az Egyesület céljait veszélyeztető tevékenységet folytat
c) ha vezető tisztségviselőként visszaél lehetőségeivel
d) ha a tag egymást követő öt Taggyűlésen igazolatlanul hiányzik
e) ha a tevékenysége folytán elszenvedett anyagi kár a 100 000 Ft-ot eléri, vagy meghaladja.

A kizárási eljárást az Elnökség javaslatára és indoklásával a Taggyűlés köteles lefolytatni. A tagnak joga van arra, hogy a kizárására irányuló eljárás megindításáról szóló értesítésre 15 napon belül írásbeli észrevételt (fellebbezést) nyújtson be a Taggyűlés felé, melyet a Taggyűlés köteles figyelembe venni. A kizárásról szóló határozatot igazolható postai úton (tértivevény) kell megküldeni az érintettnek. A tag a határozatot a bíróság előtt megtámadhatja a tudomására jutástól számított 30 napon belül. A kizárásról szóló értesítésben meg kell nevezni a kizárás alapjául szolgáló tényeket és azok bizonyítékait, illetve tájékoztatni kell a kizárt tagot arról, hogy a döntés ellen jogorvoslati lehetőséggel a bíróságon élhet.

4. A tagok jogai és kötelezettségei

4.1. Az Egyesület rendes tagja
a) részt vehet az Egyesület rendezvényein, tevékenységében, megilleti a vélemény-nyilvánítás joga,
b) szavazati joga van, választhat és választható az Egyesület bármilyen testületébe, tisztségére, ha legalább korlátozottan cselekvőképes (kivéve, ha bíróság a képviseleti jogkörét korlátozza), a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, magyar állampolgár vagy rendelkezik a szabad mozgás, és tartózkodás jogával, és érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik,
c) napirendre, napirendi pontra javaslatot tehet,
d) jogosult igénybe venni az Egyesület tagok részére biztosított szolgáltatásait,
e) köteles az Egyesület Alapszabályában foglaltak betartására, a vállalt feladatok ellátására, a tagdíj megfizetésére
f) köteles betartani a taggyűlés és az elnökség határozatait
g) nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását.
h) A tag a tagdíj megfizetésén túl az egyesület tartozásaiért nem felel.

5. Az egyesület szervezeti felépítése

5.1. Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Taggyűlés.
5.2. Ügyintéző szerve az Elnökség.
5.3. Az Egyesület azt követően, hogy éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, belső felügyelő szervet hoz létre.
5.4. A Taggyűlés által választott tisztségviselők, testületi tagok megbízatása 1 évre szól. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő
• az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
• akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
• akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak vagy valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vonatkozásában
5.5. Az Egyesület testületi szervei döntéseiket általában nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozzák. Szavazategyenlőség esetén az a javaslat kerül elfogadásra, amely mellett az Egyesület mindenkori elnöke szavazott.
5.6. Az Egyesület ügyintéző, valamint döntéshozó szerveinek határozatairól nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapítható a döntések tartalma, időpontja és hatálya, valamint a döntést támogatók és ellenzők számaránya, ha lehetséges, személye.
5.7. Az Egyesület ügyintéző, valamint döntéshozó szerveinek határozatai, valamint az ülések jegyzőkönyvei és az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratok nyilvánosak, és előzetes egyeztetés után az Egyesület székhelyén megtekinthetők. Az Egyesület elnökének kötelessége a törvények szerinti tájékoztatás teljesítése, a működés és a közhasznú szolgáltatások igénybevételének módjai és a beszámolók nyilvánosságra hozása. Az egyesület az ügyintéző és döntéshozó szerveinek határozatait az érintetteknek igazolható módon megküldi és e határozatokat az egyesületi honlapon közzéteszi.
5.8. Az ügyintéző, illetve döntéshozó szervek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül
b) az egyesület terhére bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletekben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
c) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
d) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

5.9. Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) az Egyesület Elnökségének tagja;
b) az Egyesülettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
c) az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást;
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
5.10. A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be vezető tisztséget – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig –
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
5.11. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetben is betölt.
5.12. Rendkívüli Taggyűlést kell összehívni abban az esetben, ha az ügyintéző és képviseleti szerv (elnökség) taglétszáma akár 1 fővel is csökken.
5.13. Az Egyesület Elnökségét a Taggyűlés választja meg, és rendelkezik a mandátumok meghosszabbításáról.

6. A taggyűlés

6.1. A Taggyűlést évente legalább 1 alkalommal kell összehívni. Minden év első Taggyűlését az év első félévében kell összehívni.
6.2. A Taggyűlést az Egyesület elnöke meghívó küldésével vagy közzétételével hívja össze a Taggyűlés időpontját minimum 15 nappal megelőzően. A meghívó tartalmazza az egyesület nevét és székhelyét; az ülés idejét és helyszínének megjelölését és az ülés napirendjét. A meghívót igazolható módon kell a tagoknak megküldeni.
6.3. A meghívó kiküldését megelőzően a tagoknak a napirendre javaslattételi lehetőséget kell biztosítani, melyre legalább 5 napnak kell rendelkezésükre állnia.
6.4. Rendkívüli Taggyűlést kell tartani, ha azt
a) a rendes tagok 30 %-a a cél megjelölésével írásban kéri;
b) az elnök, vagy az Elnökség 2/3-a meghatározott célból szükségesnek tartja;
c) a felügyeleti szerv indítványozza
d) ha a bíróság elrendeli.
6.5. A Rendkívüli Taggyűlést a kérelem benyújtásától, illetőleg a testületi határozat meghozatalától számított 30 napon belüli időpontra kell összehívni, melyről a napirendi pontokat tartalmazó meghívót a kijelölt időpont előtt legalább 8 nappal ki kell küldeni.
6.6. A tag akadályoztatása esetén részt vehet meghatalmazott útján a Taggyűlésen. E meghatalmazás akkor érvényes, ha tartalmazza a meghatalmazó és a meghatalmazott személyes adatait (név, cím, anyja neve, születési hely és idő, hivatalos irat megnevezése és száma), a meghatalmazás tárgyát (a Taggyűlés napja és a meghívóban szereplő témák), ellátták dátummal (ez nem lehet a meghívó dátumánál korábbi dátumozás) és két tanúval (a tanúk neve, címe, a hivatalos irat megnevezése és száma) hitelesítették. A meghatalmazás egy Taggyűlésre terjedhet ki.
6.7. A Taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több, mint fele részt vesz. A tagokat a Taggyűlésre írásban (postai úton, vagy e-mailben) meg kell hívni. Határozatképtelenség esetén aznap – azonos napirend mellett – ismételt Taggyűlést kell összehívni, amely a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes, amennyiben az eredeti meghívóban erre a figyelmet felhívták.
6.8. A Taggyűlés döntéseit szótöbbséggel hozza, nyílt szavazással, eltérni ettől személyi kérdésekben kell, ilyenkor alkalmazható a titkos szavazás.
6.9. A Taggyűlés választja meg a jegyzőkönyvvezetőt és a két fő hitelesítőt. Ezen tisztségviselőket a határozatképesség megállapítása után egyszerű szótöbbséggel a jelenlevő tagok közül kell megválasztani.
6.10. A Taggyűlés ülései nyilvánosak, azokon megfigyelőként bárki részt vehet. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a napirendi pontokat, a határozatképességet, a közgyűlési tisztségviselők megválasztását és nevét, az elhangzottakat, a döntések tartalmát idejét és hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát.

6.11. Határozatait a határozatok tárában közzé kell tenni.
6.12. A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik
a) az Egyesület Alapszabályának elfogadása, módosítása;
b) az Egyesület elnökségi tagjainak, valamint az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása;
c) az elnökségi határozatok elleni fellebbezések elbírálása,
d) az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, oda történő belépésének vagy onnan történő kiválásának, továbbá az Egyesület megszűnésének kimondása, ez utóbbi esetben rendelkezés az Egyesületi vagyonról;
e) az éves költségvetés meghatározása, kialakítása;
f) az éves pénzügyi beszámoló és mellékletei (kiegészítő és közhasznúsági) elfogadása;
g) az Elnökség éves beszámolójának elfogadása;
h) a tagdíj elfogadása;
i) tagkizárás elleni fellebbezésről való döntés
j) a Fegyelmi Szabályzat elfogadása
k) minden más, amit a törvény a hatáskörébe utal.
6.13. Az éves pénzügyi beszámolót, az Elnökség éves beszámolóját és az éves költségvetést az év első Taggyűlésén kell beterjeszteni.
Az éves pénzügyi beszámoló tartalmazza:
a) a számviteli beszámolót;
b) a költségvetési támogatás felhasználását;
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
d) a cél szerinti juttatások kimutatását;
e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
6.14. A Taggyűlés az alapszabály és az egyesület céljainak módosításait, illetve az egyesület megszűnését kivéve egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással dönt. A határozatok meghozatalát követően az elnök azonnal, szóban kihirdeti a határozatokat a közgyűlés előtt.
6.15. Az egyesület alapszabályának módosításához a jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
6.16. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló taggyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
6.17. A Rendkívüli Taggyűlés határozatait a rendes Taggyűléssel azonos módon hozza.

7. Az Elnökség

7.1. Az Egyesület életének operatív irányító, döntéshozó és ügyintéző szerve a Taggyűlés által választott Elnökség.
7.2. Az Elnökség feladatai:
a) szervezi, összehangolja és irányítja az Egyesület tevékenységét, biztosítja az Egyesületi szervek működését, közvetlen kapcsolatot tart fenn más egyesületekkel, szervezetekkel, elősegíti a hazai, külföldi és nemzetközi együttműködést,
b) dönt az Alapszabály által hatáskörébe utalt kérdésekben, valamint mindazon ügyekben, amelyek nem tartoznak az Egyesület más testületeinek, szerveinek hatáskörébe,
c) végzi az Egyesület adminisztrációs-regisztrációs feladatait – ideértve a Küldöttközgyűlések és az elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetését-, a pénzügyi és számviteli munkához szükséges adatszolgáltatásokat a jogszabályokban előírt határidők figyelembevételével biztosítja, a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat vezeti, és tevékenységéről éves beszámolót készít,
d) határozatait közzéteszi a határozatok tárában.
7.3. Az Elnökség üléseit szükség szerint, de félévente legalább egy alkalommal tartja, összehívásáról az Egyesület elnöke gondoskodik. Az összehívás minden esetben írásban (postai, vagy elektronikus levélben), a napirend megküldésével történik, minimum 8 nappal a tervezett időpont előtt.
7.4. Az elnökségi ülések nyilvánosak. Az Egyesület elnöke – ha a napirend indokolja – kívülálló személyeket is meghívhat, tanácskozási joggal. Az érdeklődők hallgatóságként vehetnek részt az elnökségi üléseken. Az ülésen részt vevő bármely elnökségi tag kérheti a nyilvánosság kizárását valamely napirendi pont tárgyalásánál, ha a személyiségi jogok védelme, vagy adatvédelmi okok ezt indokolttá teszik.
7.5. Az Elnökség akkor határozatképes, ha az elnökségi tagok legalább több mint fele (3 fő) jelen van.
7.6. Az Elnökség a határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza.
7.7. Az Elnökség egyéb jogosultságai:
a) Az Egyesületben a munkáltatói jogkört az egyesület elnöke egy személyben, vagy bármely két elnökségi tagja együttesen gyakorolhatja.
b) A bankszámla feletti rendelkezési jogot az Egyesület önálló képviseleti jogával rendelkező elnökön kívül az elnökség bármely két – egymással rokoni viszonyban nem lévő – tagja együttesen gyakorolja.
7.8. Az Elnökség tagjai:
a) Elnök
b) 3 elnökségi tag (alelnökök)
7.9. Az Egyesület Elnöke
a) képviseli az Egyesületet a hatóságok és harmadik személyek felé és irányítja az ügyvezető alelnök közreműködésével az Egyesület munkáját,
b) rendelkezik az Egyesület pénzeszközei felett, és utalványozási jogkört gyakorol,
c) előkészíti és összehívja az elnökségi üléseket, vezeti azokat, gondoskodik az ülések jegyzőkönyveinek hitelesítéséről.
d) a Taggyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása keretében ellenőrzi az ügyvezető alelnök és az elnökségi tagok bevonásával az Alapszabály betartását és az egyesületi határozatok végrehajtását,
e) nyilvántartást vezet az Egyesület Taggyűlésének és az Elnökség határozatairól, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható,
f) elkészíti, és jóváhagyás céljából a Taggyűlés elé terjeszti az éves beszámoló tervezetét (…)
g) az Egyesület beszámolóit az Egyesület internetes honlapján nyilvánosságra hozza, amennyiben ez mások vagy az Egyesület jogát, vagy jogos érdekét nem sérti, vagy veszélyezteti.
7.10. Az Egyesület Ügyvezető Alelnöke
a) az Elnök akadályoztatása vagy távolléte esetén teljes jogkörrel és felelősséggel ellátja az Elnöki hatáskörbe tartozó feladatokat és képviseli az Egyesületet,
b) irányítja az egyesület munkáját az elnök által átruházott hatáskörben,
c) felelős az egyesületi határozatok végrehajtásáért és az Alapszabály betartásáért,
d) szervezi az egyesület nemzetközi együttműködését,
e) segíti az elnök tevékenységét az állami és társadalmi szervekkel való kapcsolattartásban.
7.11. Az Egyesület Pénzügyi Alelnöke
a) felelős a tagdíjak beszedéséért és naprakész nyilvántartásáért
b) vezeti a tag- és a pénzügyi nyilvántartásokat
c) a rendes éves Taggyűlés (Elnökség) számára elkészíti az éves pénzügyi beszámolót.
7.12. Az Egyesület Elnökségi Tagja
a) az ügyvezető alelnök akadályoztatása esetén, eseti megbízás/meghatalmazás alapján meghatározott jogkörrel és felelősséggel ellátja az Ügyvezető Alelnök hatáskörébe tartozó feladatokat,
b) közreműködik az Alapszabály betartásának és az Egyesület határozatai végrehajtásának ellenőrzésében,
c) segíti az elnök és az ügyvezető alelnök tevékenységét az Egyesület tevékenységének irányításában.
7.13. Az elnökségi tagság keletkezése:
a) Az Elnökség tagjait a Taggyűlés egy évre választja meg, a meghosszabbításra korlátlan számban kerülhet sor.
b) Az Elnökség tagjairól szavazni csak személyesen lehet, meghatalmazott útján nem.
c) Az Elnökség tagjait titkos szavazással kell megválasztani. A legtöbb – de legalább 50%+1- szavazatot kapott elnökjelölt és 3 elnökségi tagjelölt kerül az új Elnökségbe. Szavazategyenlőség esetén az érintett jelöltek közül ismételt titkos szavazással kell választani.
7.14. Az elnökségi tagság rendkívüli megszűnése:
a) a tisztségről való lemondással (a lemondást írásban, igazolható módon kell közölni)
b) visszahívással.
7.15. Az Elnökség tagjainak visszahívásához a jelenlévő szavazattal rendelkező tagok 2/3-ának egyező szavazata szükséges
7.16. Az Elnökség tagjának visszahívása akkor történhet meg, ha egyidejűleg új tag jelölése is történik, és a két kérdésről egyszerre születik határozat.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8.1. A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.
8.2. A közhasznú szervezet 60 napon belül köteles kérni a közhasznú jogállás törlését, amennyiben a közhasznúság feltételeknek nem felel meg. Amennyiben az egyesület elvesztette közhasznú státuszát, de az Ectv. alapján ismételten jogosulttá válik rá, kérvényezi a közhasznú besorolást a 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 44.§ alapján.
8.3. Az Egyesület megszűnik, amennyiben:
a) megszűnését vagy más egyesülettel való egyesülését a Taggyűlés kimondja,
b) az arra jogosult szerv (…) megszűnését megállapítja.
8.4. Ha az Egyesület megszűnését megállapítják (a Taggyűlés által megállapított megszűnés kivételével) vagyonát az Autisták Országos Szövetsége (székhelye: 1053 Budapest Fejér György utca 10. I. em. 3.a.) támogatására kell fordítani. Ha az Egyesület megszűnését a Taggyűlés állapítja meg, a vagyon felosztásáról a tagság dönt. A bíróság határozatát az ügyészségnek is megküldi.
8.5. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadóak.

Ellenjegyeztem:

Köbliné Koltai Judit, elnök